อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง

หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นาง นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง
(Mrs. Nunyong Fuengkajohnfung)

ตำแหน่งทางวิชาการ
 : หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                                (The head of Food Industry And Service Program)

ประวัติการศึกษา
ปริญาโท (Master's Degree)
อาหารและโภชนาการ(คศ.ม.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
: M.H.E.(Home Economics), Kasetsart University (2006)
ปริญาตรี (Bachelor's Degree)
:
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วท.บ), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2546)
:
 B.sc.(Food science), Rajabhat Institution Suan Dusit (2003)
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถจัดระบบธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารชาววังสวนสุนันทา
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลาดุก
    Development of chili paste dried shredded catfish.
3) การพัฒนาอาหารว่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาขนมจีบไทยแช่แข็ง
    Development of standard Thai snack in Rattanakosin era‘s standard: Case study of Thai Steamed Dumpling.
4) การวิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบการให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยอย่างยั่งยืน
    Situation analysis and education strategies on food safety for developing Talad Noi floating market with sustainability.
5) การพัฒนาตำรับมาตรฐานขนมชั้นสู่การเป็นขนมไทยเพื่อสุขภาพ
    Product Development of StandardLayer pudding (Khanom- Chan) recipe to healthy Thai dessert. เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/nunyong_kh                    

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์นฤมล เปียซื่่อ

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางสาวนฤมล เปียซื่่อ
(Miss. Narumon Piaseu)

ตำแหน่งทางวิชาการ : 
อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
                                อาจารย์ระดับ 7

หน่วยงานที่สังกัด :
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา1
                            ถนนอู่ทองนอกดุสิตกรุงเทพมหานคร
                            โทร. 02-261-1111 ต่อ 143
ประวัติการศึกษา
ปริญาโท (Master's Degree)
: กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญาตรี (Bachelor's Degree)
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถจัดระบบธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารชาววังสวนสุนันทา
2) 
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลาดุก
    Development of chili paste dried shredded catfish.
3) การพัฒนาตำรับมาตรฐานข้าวเหนียวสังขยาจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน ในสมัยรัตนโกสินทร์ สู่การเป็นขนมไทยเพื่อสุขภาพ
4) การวิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบการให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยอย่างยั่งยืน
    Situation analysis and education strategies on food safety for developing Talad Noi floating market with sustainability.


เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/narumon_pi

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ปัทมา หิรัญโญภาส

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นาง ปัทมา หิรัญโญภาส
(Mrs. Patthama Hirunyophat)

ตำแหน่งทางวิชาการ
: อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท (Master's Degree)
: วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
: M.Sc.(Food echnology), Chulalongkorn University (2009)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยรังสิต (2549)
: B.Sc.(Food echnology), Rangsit University (2006)
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลาดุก
    Development of chili paste dried shredded catfish.
2) การพัฒนาอาหารว่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาขนมจีบไทยแช่แข็ง
3) การวิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบการให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยอย่างยั่งยืน
   Development of standard Thai snack in Rattanakosin era‘s standard:  Case study of Thai Steamed Dumpling.
    Situation analysis and education strategies on food safety for developing Talad Noi floating market with sustainability.
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นแช่แข็งโดยการใช้แป้งดัดแปร
    Development of Frozen Sweet layer cake (Khanom chan) by Using Modify Starch.
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/patthama_hi

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ธิดารัตน์ แสนพรม

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางสาวธิดารัตน์ แสนพรม
(Miss. Tidarat Sanphom)

ตำแหน่งทางวิชาการ
 : อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
อาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (คศ.ม.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (วท.บ.), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจากปลาดุก
    Development of chili paste dried shredded 
2) การพัฒนาอาหารว่างไทยในสมัยรัตนโกสินทร์: กรณีศึกษาขนมจีบไทยแช่แข็ง
    Development of standard Thai snack in Rattanakosin era‘s standard : study of Thai Steamed Dumpling.
3) การพัฒนาตำรับมาตรฐานข้าวเหนียวสังขยาจากกาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน ในสมัยรัตนโกสินทร์ สู่การเป็นขนมไทยเพื่อสุขภาพ
4) การวิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบการให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาตลาดน้ำบางน้อยอย่างยั่งยืน
    Situation analysis and education strategies on food safety for developing Talad Noi floating market with sustainability..
5) การพัฒนาตำรับมาตรฐานขนมชั้นสู่การเป็นขนมไทยเพื่อสุขภาพ
    Product Development of StandardLayer pudding (Khanom- Chan) recipe to healthy Thai dessert.


เว็บไซต์   : http://www.teacher.ssru.ac.th/tidarat_sa

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์

อาจารย์

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     นางสาวจิราพร วีณุตตรานน


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: บธ.ม.(การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
M.B.A(Maketing), Ramkhamhaeng University (2011)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์),ราชภัฏสวนสุนันทา (2546)
: B.A.(Hunan Resource Management), Suan Sunandha Rajabhat Institute (2003)
                 

งานวิจัยที่ทำเสร็จ
1) การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคธุรกิจ, 2555 (ผู้วิจัยร่วม : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/jiraporn_we

No Data

05. 2018