สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

       เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมินจากบัญชี

รายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ. บุษรา สร้อยระย้า

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ประธาน) ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง (กรรมการคนที่ 2)

อาจารย์สุจิตตา เรืองรัศมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (กรรมการคนที่ 3) และนางสาวรดาศา โพธิ์จาด

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี และคณะกรรมการ

ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
05. 2018