งานสวนสุนันทาวิชาการ'59

งานสวนสุนันทาวิชาการ'59

                  งานสุนันทาวิชาการ’59 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดกิจกรรม ดังนี้

1. นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์มีชีวิต

2. นิทรรศการผลงานนักศึกษาและอาจารย์

3. กิจกรรมห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เช่น ลอง มอง นม ซิ เออ, การสกัด DNA จากผลไม้, เทคนิคทางฟิสิกส์,

แป้งโดว์สำหรับศิลปะเด็ก เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

4. สาธิตและอบรมการทำอาหารตำหรับชาววัง เช่น ข้าวบายศรีปากชาม, อาหารไทย เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

5. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับความเชื่อในสังคมไทย” วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

6. ชมการถ่ายทำรายการ “ครัวคุณต๋อย” นอกสถานที่ โดยคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ และทีมงาน วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น.

7. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารไทยชาววังสู่สากล” วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

8. การประกวดภาพถ่ายเซลล์พืชจากกล้องจุลทรรศน์ด้วยเลนส์มิวอาย วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

9. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่
Link :
http://goo.gl/forms/xECQrjixIIkHeGog1

>>> ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 <<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 02-160-1143-45 ต่อ 26 โทรสาร 02-160-1146

Website : www.sci.ssru.ac.thEmail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU

05. 2018