หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
วท.บ.(อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)
หลักสูตรวิทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการเป็นสาขาที่ศึกษาในด้านอาหารและการบริการ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในงานอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีความสามารถจัดการและบริหารด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน(โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ หรือ ธุรกิจด้านอาหาร) เป็นผู้จัดการร้านอาหาร ภัตตคาร เป็นผู้ประกอบอาหารและเบเกอรี่ รวมทั้งทำงานวิจัยและพัฒนาอาหาร ออกแบบและตกแต่งอาหาร
05. 2018